ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาตำบล
งานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานควบคุมภายใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารงานการดำเนินงาน
การให้บริการ
นโยบาย No Gift Policy
การป้องกันการทุจริต
ระบบ Back Office  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 23 มีนาคม 2565 อบต.สีสุกจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย บ้านโคกหนองโสน หมู่ที่ 3
วันที่ 22 มีนาคม 2565 อบต.สีสุกจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยและออกให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านโคกหนองโสน หมู่ที่ 2
วันที่ 15 มีนาคม 2565 อบต.สีสุกร่วมกับ อสม. เยาวชนและประชาชนในเขตตำบลสีสุก ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพทำขนมไทยตะโก้ข้าวเหนียวธัญพืชและตะโก้เผือก โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก ร้านฮกกี่ เมกาสโตร์สาขาพิมาย จัดอบรม ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.สีสุก
วันที่ 4 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านใหม่มงคล หมู่ 11 จำนวน 3 จุด ดังนี้ 1. ทางแยกเข้าหมู่บ้าน 2. สี่แยกบ้านนายแล นอกกระโทก 3. ศาลาประชาคม   หากพบปัญหาไฟฟ้าสาธารณะขัดข้องแจ้ง 044-756160 ในวันและเวลาราชการครับ
วันที่ 3 มีนาคม 2565 อบต.สีสุกจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีสุก และ อสม.ทุกหมู่บ้าน 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุกร่วมกับอำเภอจักราช กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ปี 2565 โดยจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำ กำจัดวัชพืช ผักตบชวา เพื่อเพิ่มปริมาตรการกักเก็บน้ำและใช้ศักยภาพในพื้นที่ในการดำเนินการลักษณะลงแขก/เอามื้อสามัคคี ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ริมลำจักราช (ช่วงทำนบวังกระทะ) บ้านโคกหนองโสน หมู่ที่ 2 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 20 มกราคม 2565 นายก อบต.สีสุกร่วมประชุมเจรจาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท (ผู้จัดการตลาดนัดวัดศรีสุขรายใหม่)
วันที่ 6 มกราคม 2565 นายก อบต.สีสุก และเจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ร่วมกันประชาชนดำเนินกิจกรรม Kick Off ปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.5 ได้ทำการฉีดน้ำทำความสะอาดถนนเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ร่วมกันดำเนินการตามโครงการเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด โดยจัดกิจกรรมปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ปลูกสวนป่าต่างๆ
วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ร่วมกันดำเนินการตามโครงการเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด โดยจัดกิจกรรม งดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต ใชว์ถุงผ้า
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ร่วมกันดำเนินการตามโครงการเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด โดยจัดกิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาดถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนในหมู่บ้าน 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ดำเนินการตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก ถนนสายบ้านโคกหนองโสน หมู่ที่ 2 - ฝายน้ำล้นสะพานเก่า ขนาดผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4 ม. ยาว 780 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,120 ตร.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.สีสุก งบประมาณ 304,000 บาท
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 11 จำนวน 4 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 หน้าบ้านนายนาก นอกกระโทก จุดที่ 2 หน้าบ้านนางติ๋ม เที่ยงกระโทก จุดที่ 3 หน้าบ้านนายอนุรักษ์ ทองกระโทก จุดที่ 4 หน้าบ้านดิเรก สุบิน
วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 4 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ทางเข้าศาลาประชาคมบ้านโคกศรีสุข หมู่ 15 จุดที่ 2 หน้า รพ.สต.สีสุก จุดที่ 3 และ จุดที่ 4 บ้านสีสุก หมู่ 1
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการตรวจงานจ้าง อบต.สีสุก ดำเนินการตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซาด หมู่ที่ 10 สายแยกศาลาประชาคม-หนองไข่เน่า ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. งบประมาณ 454,014 บาท
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโคกหนองโสน หมู่ 3 หน้าบ้านนายสาย เทียมกระโทก และบ้านหัวอ่างพระราชดำริ หมู่ 14 หน้าบ้านนายสำราญ เซียงหนู
วันที่ 8 กันยายน 2564 นายก อบต.สีสุกและเจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุม บ้านวังวารี หมู่ที่ 5
วันที่ 3 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบุวังหว้า หมู่ที่ 4 จำนวน 5 จุด ดังนี้ จุดที่ 1.หน้าบ้านนางเกื้อ เพ็ชรราม จุดที่ 2.หน้าบ้านนายมี ทิศกระโทก จุดที่ 3.หน้าบ้านนางบุญเลี้ยง ตากกระโทก จุดที่ 4.หน้าบ้านนายคง แฝงกระโทก จุดที่ 5.หน้าบ้านนายสมมติ ถากระโทก
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายก อบต.สีสุกและเจ้าหน้าที่ อบต.สีสุกได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านโนนทรายทอง หมู่ที่ 12 ไปหนองบัวขาว หมู่ที่ 13 เพื่อให้ประชาชนสัญจรอย่างสะดวก
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี้ 1. บ้านซาด หมู่ที่ 10 ซอยหน้าบ้านนายสนั่น จูงกลาง 2. บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 11 จำนวน 8 จุด ได้แก่     2.1 จุดบ้านนางติ๋ม เที่ยงกระโทก     2.2 จุดบ้านนายธัญณศักดิ์ เรียวอารีย์     2.3 จุดศาลาประชาคมหมู่บ้าน     2.4 จุดบ้านนายดิเรก สุบิน     2.5 จุดบ้านนางกัญญาณัฐ นอกกระโทก     2.6 จุดบ้านนางณัฐวรา ทองกระโทก     2.7 จุดบ้านนางพัชณี     2.8 จุดบ้านนายนาค มอบกระโทก

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ต่อไป
สายตรงนายก อบต.สีสุก

นายไชยย  ทองกระโทก
เบอร์โทรศัพท์ 089-2833611
สายตรงปลัด อบต.สีสุก

สิบตำรวจเอกหญิงณัฐญาณ์  บาตรโพธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 081-3215782
การให้บริการ
รวมลิ้งต่างๆ อบต.สีสุก
ร้องเรียนการทุจริต
แบบวัด(EIT)

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญร่วมประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมการบริหารงาน อบต.สีสุก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.สีสุก
งานกิจการสภา
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 13 คน
หมายเลข IP 3.235.182.206
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,120,172

ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 1920
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 กรกฎาคม 2567
แบบสอบถาม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
อบต.ในเครือข่าย

การจัดการความรู้ อบต.สีสุก (KM)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
เลขที่ 94 หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 0-4475-6160
Email : sisuk_99@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์