ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก  หน้าแรก     ด้านสังคม 

ด้านสังคม
ด้านสังคม  

ข้อมูลด้านสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

 
ประชากรและครัวเรือน
 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุกมีทั้งสิ้น 8,709 คน แยกเป็นชาย 4,352 คน หญิง 4,357 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 90 คนต่อตารางกิโลเมตร มีครัวเรือนทั้งหมด 2,362 ครัวเรือน
 
การประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรในลักษณะการผลิตไว้เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และแหล่งอาหารประเภทโปรตีน เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ฯลฯ ก็จะหาตามแหล่งน้ำธรรมชาติ และเลี้ยงไว้เพื่อบริโภค การเพาะปลูกพืชที่สำคัญคือ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย    แหล่งตลาดทางการเกษตรส่วนมากจะนำไปขายที่อำเภอเมือง อำเภอจักราช และอำเภอพิมาย  การพาณิชย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก มีดังนี้
 
 
ประเภท
จำนวน (แห่ง)
1. โรงสีขนาดเล็ก
19
2. ร้านค้าขายของชำ/เบ็ดเตล็ด
110
3. ร้านจำหน่ายเครื่องมือและวัสดุการเกษตร
4
4. ร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือวัสดุก่อสร้าง
4
5. ร้านรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร
3
6. ร้านซ่อมรถยนต์ทั่วไป
17
7. ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์
12
8. ตลาดสด
2
9. ร้านค้าสวัสดิการหมู่บ้าน
2
10. ร้านค้าแปรรูปผลิตผลการเกษตร
1
11. สถานบริการน้ำมัน/ปั๊มหลอด/ปั๊มหัวจ่าย
6
 
ที่มา : ส่วนการคลัง อบต.สีสุก ณ 17 เมษายน 2557
                  
การศึกษา
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก (จัดตั้งขึ้นเอง)   จำนวน 2 แห่ง ชื่อว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ตั้งอยู่หมู่ที่ 15  และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีบุคลากรดูแลเด็กเล็ก จำนวน 7 คน มีจำนวนเด็กทั้งสิ้น 145 คน 
 
โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส มีจำนวน 5 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
                   
 
1)    โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา (ระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส)
 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 
-       ชั้น อนุบาล    มีจำนวน  55  คน    
-       ชั้น ป.1         มีจำนวน  21  คน
-       ชั้น ป.2        มีจำนวน   33  คน
-       ชั้น ป.3        มีจำนวน   26 คน
-       ชั้น ป.4        มีจำนวน   35  คน
-       ชั้น ป.5        มีจำนวน   44  คน
-       ชั้น ป.6        มีจำนวน   27  คน
 
 
2)    โรงเรียนบุวังหว้า 
 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
-       ชั้น อนุบาล     มีจำนวน    53  คน
-       ชั้น ป.1          มีจำนวน   16  คน
-       ชั้น ป.2          มีจำนวน   17 คน
-       ชั้น ป.3          มีจำนวน   14  คน
-       ชั้น ป.4          มีจำนวน   24 คน
-       ชั้น ป.5          มีจำนวน   18  คน
-       ชั้น ป.6          มีจำนวน   18  คน
 
 
3)    โรงเรียนขามสงเคราะห์  
 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
-        ชั้น อนุบาล    มีจำนวน   19   คน
-       ชั้น ป.1         มีจำนวน     6   คน
-       ชั้น ป.2         มีจำนวน     7   คน
-       ชั้น ป.3         มีจำนวน   18   คน
-       ชั้น ป.4         มีจำนวน   12   คน
-       ชั้น ป.5         มีจำนวน   10   คน
-       ชั้น ป.6         มีจำนวน   10   คน
 
 
4)    โรงเรียนหินมงคล  
 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
-       ชั้น อนุบาล    มีจำนวน    26  คน
-       ชั้น ป.1         มีจำนวน     7  คน
-       ชั้น ป.2         มีจำนวน   11  คน
-       ชั้น ป.3         มีจำนวน   15  คน
-       ชั้น ป.4         มีจำนวน   21  คน
-       ชั้น ป.5          มีจำนวน  19  คน
-       ชั้น ป.6         มีจำนวน   21  คน
 
 
(5) โรงเรียนหนองไผ่   
 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
-       ชั้น อนุบาล       มีจำนวน     35  คน
-       ชั้น ป.1            มีจำนวน     13   ค
-       ชั้น ป.2            มีจำนวน     12   คน
-       ชั้น ป.3            มีจำนวน     17  คน
-       ชั้น ป.4            มีจำนวน     15  คน
-       ชั้น ป.5            มีจำนวน      9  คน
-       ชั้น ป.6            มีจำนวน     25  คน
 
                    
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนหรือ กศน.) มีจำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีบุคลากรทางการศึกษา 1 คน
 
 
ด้านศาสนา
                     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุกประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน    จำนวน 6 แห่ง (สังกัดกรมการศาสนา) มีพระครูสภาจารวินิฐ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบล มีรายชื่อวัดดังนี้
 
ลำดับที่
ชื่อ
ที่ตั้ง
1.
วัดบ้านศรีสุข
หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
2.
วัดโคกสุภาราม
หมู่ที่ 2 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
3.
วัดวังวารี
หมู่ที่ 5 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
4.
วัดขามหนองปื้ด
หมู่ที่ 7 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
5.
วัดหินมงคล
หมู่ที่ 8 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
6.
วัดหนองไผ่
หมู่ที่ 9 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 
                   
 
ภาษา ประเพณีวัฒนธรรม
 
                    ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งคนในพื้นที่เรียกว่า ภาษาโคราช (ไทยเบิ้ง) รองลงมาคือ    ภาษากลาง   ภาษาอีสาน    ถึงแม้จะใช้ภาษาถิ่นไทยต่างกัน แต่ก็ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีงานประเพณีท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง ดังนี้
(1) ประเพณีสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายนของทุกปี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพร แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ฯลฯ  
(2) ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมทุกปี โดยมีกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประกวดขบวนแห่ ประกวดเทพี ฯลฯ
(3) ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยมีกิจกรรมลอยกระทงประกวดนางนพมาศ ประกวดร้องเพลง ฯลฯ  
                
สาธารณสุข
 
มีสถานีอนามัยประจำตำบล  จำนวน 1   แห่ง  ชื่อว่า สถานีอนามัยตำบลสีสุก ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีนายเนื่อง พจน์ฉีมพลี เป็นหัวหน้าสถานีอนามัยสีสุก มีบุคลากรทั้งสิ้น 9 คน แยกเป็นเจ้าหน้าที่จำนวน 5 คน ลูกจ้างจำนวน 4 คน มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) จำนวน 187 คน
 

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 23 คน
หมายเลข IP 54.198.55.167
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,685,877 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6160
Email : sisuk_99@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.