ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาตำบล
งานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานควบคุมภายใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารงานการดำเนินงาน
การให้บริการ
นโยบาย No Gift Policy
การป้องกันการทุจริต
ระบบ Back Office


  หน้าแรก     ด้านสังคม 

ด้านสังคม
ด้านสังคม  

ข้อมูลด้านสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

 
ประชากรและครัวเรือน
         ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุกมีทั้งสิ้น 8,739 คน แยกเป็นชาย 4,324 คน หญิง 4,415 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 90 คนต่อตารางกิโลเมตร มีครัวเรือนทั้งหมด 2,662 ครัวเรือน
 
การประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรในลักษณะการผลิตไว้เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และแหล่งอาหารประเภทโปรตีน เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ฯลฯ ก็จะหาตามแหล่งน้ำธรรมชาติ และเลี้ยงไว้เพื่อบริโภค การเพาะปลูกพืชที่สำคัญคือ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย    แหล่งตลาดทางการเกษตรส่วนมากจะนำไปขายที่อำเภอเมือง อำเภอจักราช และอำเภอพิมาย  การพาณิชย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก มีดังนี้
 
ประเภท
จำนวน (แห่ง)
1. โรงสีขนาดเล็ก
19
2. ร้านค้าขายของชำ/เบ็ดเตล็ด
110
3. ร้านจำหน่ายเครื่องมือและวัสดุการเกษตร
4
4. ร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือวัสดุก่อสร้าง
4
5. ร้านรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร
3
6. ร้านซ่อมรถยนต์ทั่วไป
17
7. ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์
12
8. ตลาดสด
2
9. ร้านค้าสวัสดิการหมู่บ้าน
2
10. ร้านค้าแปรรูปผลิตผลการเกษตร
1
11. สถานบริการน้ำมัน/ปั๊มหลอด/ปั๊มหัวจ่าย
6
                  
การศึกษา
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก (จัดตั้งขึ้นเอง)   จำนวน 2 แห่ง ชื่อว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ตั้งอยู่หมู่ที่ 15  และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีบุคลากรดูแลเด็กเล็ก จำนวน 8 คน มีจำนวนเด็กทั้งสิ้น 111 คน 
 
โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส มีจำนวน 5 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้     
1)    โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา (ระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส)
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา   
 
2)    โรงเรียนบุวังหว้า 
 ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 
3)    โรงเรียนขามสงเคราะห์  
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 
4)    โรงเรียนหินมงคล  
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 
 (5) โรงเรียนหนองไผ่   
            ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนหรือ กศน.) มีจำนวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีบุคลากรทางการศึกษา 1  คน
 
ด้านศาสนา
        ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุกประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน  จำนวน 8 แห่ง (สังกัดกรมการศาสนา) มีพระครูสภาจารวินิฐ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบล มีรายชื่อวัดดังนี้
 
ลำดับที่
ชื่อ
ที่ตั้ง
1.
วัดบ้านศรีสุข
หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
2.
วัดโคกสุภาราม
หมู่ที่ 2 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
3.
วัดวังวารี
หมู่ที่ 5 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
4.
วัดขามหนองปื้ด
หมู่ที่ 7 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
5.
วัดหินมงคล
หมู่ที่ 8 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
6.
วัดหนองไผ่
หมู่ที่ 9 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
7. วันใหม่มงคล หมู่ที่่ 11 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
8. วัดหนองบัวขาว หมู่ที่ 13 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 
        ภาษา ประเพณีวัฒนธรรม
          ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งคนในพื้นที่เรียกว่า ภาษาโคราช (ไทยเบิ้ง) รองลงมาคือ    ภาษากลาง   ภาษาอีสาน    ถึงแม้จะใช้ภาษาถิ่นไทยต่างกัน แต่ก็ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีงานประเพณีท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง ดังนี้
(1) ประเพณีสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายนของทุกปี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพร แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ฯลฯ  
(2) ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมทุกปี โดยมีกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประกวดขบวนแห่ ประกวดเทพี ฯลฯ
(3) ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยมีกิจกรรมลอยกระทงประกวดนางนพมาศ ประกวดร้องเพลง ฯลฯ  
                
สาธารณสุข
         มีสถานีอนามัยประจำตำบล  จำนวน 1   แห่ง  ชื่อว่า สถานีอนามัยตำบลสีสุก ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีนายชวลิต  พระชนะ เป็นหัวหน้าสถานีอนามัยสีสุก มีบุคลากรทั้งสิ้น 9 คน แยกเป็นเจ้าหน้าที่จำนวน 5 คน ลูกจ้างจำนวน 4 คน มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) จำนวน 187 คน
 
สายตรงนายก อบต.สีสุก

นายไชยย  ทองกระโทก
เบอร์โทรศัพท์ 089-2833611
สายตรงปลัด อบต.สีสุก

สิบตำรวจเอกหญิงณัฐญาณ์  บาตรโพธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 081-3215782
การให้บริการ
รวมลิ้งต่างๆ อบต.สีสุก
ร้องเรียนการทุจริต
แบบวัด(EIT)

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญร่วมประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมการบริหารงาน อบต.สีสุก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Privacy Notice
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.สีสุก
งานกิจการสภา
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 35.174.62.162
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,915,753

ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 1819 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 18 เมษายน 2567
แบบสอบถาม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดการความรู้ อบต.สีสุก (KM)
อบต.ในเครือข่าย

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
เลขที่ 94 หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 0-4475-6160
Email : sisuk_99@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.