ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาตำบล
งานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานควบคุมภายใน
การบริหารงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารงานการดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ประวัติความเป็นมา
ขนาดที่ตั้ง เนื้อที่
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านสังคม
ด้านการเมือง การบริหาร
ศักยภาพการคลังของ อบต.
วิสัยทัศน์
ข้อมูลประชากร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสีสุก
อำนาจหน้าที่
ลานกีฬา/สนามกีฬา/ลานออกกำลังกาย ประจำตำบลสีสุก
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัด
ปลัด/รองปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ อบต.สีสุก
หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ
แผนพัฒนาตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนบริหารความต่อเนื่อง BCP
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม
การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ
แผนอัตรากำลัง อบต.สีสุก
การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
งานควบคุมภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ประกาศใช้กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในแต่ละส่วนราชการ
รายงานการตรวจสอบภายใน
การบริหารงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา อบต.สีสุก
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของ อบต.สีสุก
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ อบต.สีสุก
การบริหารงานการดำเนินงาน
รายงานการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ อบต.สีสุก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
ประกาศผลการลดพลังงานประจำปี
การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุุจริตประจำปี
การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี่ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.สีสุก
ร้องเรียนการทุจริต
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานท้องถิ่นนครราชสีมา
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.นครราชสีมา
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของ อบต.สีสุก
การจัดการความรู้ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS (KM)
สาระน่ารู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดการความรู้ สถ. (KM)
การลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการต่างๆของรัฐ
สอบถามส่วนราชการผู้ขอ-ผู้เบิกและนายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญ
การตรวจสอบคุณวุฒิในระบบรับรองคุณวุฒิสำนักงาน ก.พ.
ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตัวเอง (Self Service) ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
สายตรงนายก อบต.สีสุก

นายไชยย  ทองกระโทก
เบอร์โทรศัพท์ 089-2833611
สายตรงปลัด อบต.สีสุก

สิบตำรวจเอกหญิงณัฐญาณ์  บาตรโพธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 081-3215782
การให้บริการ
รวมลิ้งต่างๆ อบต.สีสุก
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 45 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 4 ตุลาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.223.3.251
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,873,887

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การจัดการความรู้ อบต.สีสุก (KM)
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
เลขที่ 94 หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 0-4475-6160
Email : sisuk_99@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download