ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาตำบล
งานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานควบคุมภายใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารงานการดำเนินงาน
การให้บริการ
นโยบาย No Gift Policy
การป้องกันการทุจริต
ระบบ Back Office  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2566 อบต.สีสุกจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ จัดทำตะกร้าสานพลาสติก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลสีสุก ดังนี้ 1. บ้านโนนทรายทอง หมู่ 12 หน้าบ้านนายศรราม สรัสวดี ,หน้าบ้านประเสริฐ สร้างดีและหน้าบ้านนางพิมนพันธ์ 2. บ้านวังวารี หมู่ 5 หน้าสนามฟุตซอล ,หน้านางสะอาด และหน้าบ้านนายประทีป 3. บ้านโคกศรีสุข หมู่ 15 หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนางจันทร์ 4. บ้านโคกหนองโสน หมู่ 3 จำนวน 2 จุด ไฟฟ้าเสียแจ้งเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า อบต.สีสุก ช่างนุ๊ก ได้เลยนะครับ โทรศัพท์ 044-756160
วันที่ 18-19 เมษายน 2566 อบต.สีสุกได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า(อส.ปฟ.) ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา  ณ บ้านกินรีเมาเท่นวิลล์ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ได้จัดทำโครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อให้เด็กๆ มีพัฒนาการต่างๆ ตามช่วงวัย
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2566 อบต.สีสุกได้จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากครับ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.สีสุกร่วมกับอำเภอจักราช ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดโคกสุภาราม ตำบลสีสุก
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ร่วมฝึกอบรมการดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ณ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์(ไทยแลนต์) จำกัด บ้านวังวารี หมู่ที่ 5 ตำบลสีสุก
วันที่ 6 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก จัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลสีสุก ทั้ง 15 หมู่บ้าน
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 2 จุดครับ จุดที่ 1 หมู่ 3 หน้าบ้านนายผ่อน โต้งกระโทก  และจุดที่ 2 หมู่ 5 หน้าบ้านนายหมึก แตงกระโทก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโคกหนองโสน หมู่ที่ 2 บริเวณหน้าบ้านตาแก้ว แตงกระโทก และ บ้านโคกศรีสุข หมู่ที่ 15 บริเวณหน้าบ้านนายสาริฐ มณีขำ 
วันที่ 23 มกราคม 2566 ผู้บริหารและท่านปลัด เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก เข้าตรวจสอบบริษัท โชคชัยโพลทรี จำกัด ปล่อยน้ำเสียเข้าไร่อ้อยราษฎร บ้านหัวอ่างพระราชดำริ หมู่ที่ 14 ทางบริษัทให้ข้อสรุปจะปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียที่รั่วให้เสร็จเรียบร้อย
วันที่ 21 ธันวาคม 2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.สีสุก ได้จัดกิจกรรมโครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอขอบคุณผู้ปกครองและผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ
วันที่ 9 ธันวาคม 2566  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ร่วมรณรงค์วันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) 
วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ได้ทำการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโนนทรายทอง หมู่ 12 ไป บ้านหนองบัวขาว เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายไชยย  ทองกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ร่วมประชุมกับผู้นำชุมชนตำบลสีสุก และอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.) ทั้ง 15 หมู่บ้าน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกครัวเรือน โดยในที่ประชุมได้คัดเลือกให้บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 13 เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และจัดกิจกรรม Kick Off  ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 13 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ได้ทำการตัดต้นไม้ล้มขวางถนนที่เกิดจากลมกระโชกแรงและฝนตกหนัก ถนนสายบ้านโนนทรายทอง หมู่ที่ 12 ไป มาบขวางตะวัน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุกให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ได้แก่ 1.บ้านโนนทรายทอง หมู่ที่ 12 หน้าบ้านนายจรัญ แตงกระโทก 2.บ้านโนนทรายทอง หมู่ที่ 12 หน้าบ้านนางสุภัสตรา กุยลาพะเนา 3.บ้านโนนทรายทอง หมู่ที่ 12 หน้าบ้านนายไสว ตองกระโทก 4.บ้านโนนทรายทอง หมู่ที่ 12 หน้าบ้านนายสุพจน์ ทินกระโทก 5.บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 11 จำนวน 1จุด
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านวังวารี จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 12 บ้านโนนทรายทอง จำนวน 4 จุด ได้แก่ 1. หน้าบ้าน นางสงวน เทียมกระโทก 2. หน้าบ้าน นายประเสริฐ แตงกระโทก 3. หน้าบ้าน ประสิทธิ์ แตงกระโทก 4. หน้าบ้าน นายสมนึก ฐานกระโทก
วันที่ 30 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านโคกหนองโสน หมู่ที่ 2 จำนวน 4 จุด
วันที่ 30 ตุลาคม 2565  เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาลุง จำนวน 1 จุดคือ หน้าบ้านนางแก้ว ท่วมกระโทก บ้านหนองบัวขาว จำนวน 1 จุดคือ หน้าบ้านนายมานะ ธงกระโทก

 ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ต่อไป
สายตรงนายก อบต.สีสุก

นายไชยย  ทองกระโทก
เบอร์โทรศัพท์ 089-2833611
สายตรงปลัด อบต.สีสุก

สิบตำรวจเอกหญิงณัฐญาณ์  บาตรโพธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 081-3215782
การให้บริการ
รวมลิ้งต่างๆ อบต.สีสุก
ร้องเรียนการทุจริต
แบบวัด(EIT)

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญร่วมประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมการบริหารงาน อบต.สีสุก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.สีสุก
งานกิจการสภา
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 11 คน
หมายเลข IP 3.235.182.206
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,120,212

ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 1920
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 กรกฎาคม 2567
แบบสอบถาม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
อบต.ในเครือข่าย

การจัดการความรู้ อบต.สีสุก (KM)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
เลขที่ 94 หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 0-4475-6160
Email : sisuk_99@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์