ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาตำบล
งานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานควบคุมภายใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารงานการดำเนินงาน
การให้บริการ
นโยบาย No Gift Policy
การป้องกันการทุจริต
ระบบ Back Office  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 อบต.สีสุกร่วมกับวัดโคกสุภาราม จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2567 ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับ
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 อบต.สีสุก จัดกิจกรรมโครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า(อส.ปฟ.) ณ บ้านกินรีเมาเท่นวิวล์ วังน้ำเขียว โดยมีผู้นำชุมชนและ อสม.ตำบลสีสุกเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
วันที่ 18-27 ตุลาคม 2566 อบต.สีสุก จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสีสุกคัพ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ออกให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนทรายทอง หมู่ 12 จำนวน 4 จุด ดังนี้ 1. หน้าบ้านนายศรราม 2. หน้าบ้านนายนึก 3. หน้าศาลาประชาคม 4. หน้าบ้านนายเฉลิม ถากระโทก - บ้านโคกหนองโสน หมู่ 2 จำนวน 4 จุด - บ้านสีสุก หมู่ 1 จำนวน 1 จุดหน้าบ้านนายชีพ 5. บ้านใหม่มงคล หมู่11 หน้าบ้านนางกัญญาณัฐ นอกกระโทก จำนวน 1 จุด 6. บ้านวังวารี หมู่ 5 หน้าวัดวังวารี จำนวน 1 จุดและในซอยกลางหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด 7. บ้านบุวังหว้า หมู่ 4 หน้าบ้านนางเล็ก เนื่องกระโทก 8.หน้าบ้านนายสมมุติ ถากระโทก 9.หน้าบ้านนางปราง แฝงกระโทก 10.ศาลตาปู่ บ้านบุวังหว้า
วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายก อบต.สีสุก พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต. และผู้นำหมู่บ้าน บ้านวังวารี เขาตรวจสอบความเสียหายถนนสายบ้านวังวารี หมู่ที่ 5 - บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 13 จากพายุฝนช่วงวันที่ 10 ตุลาคม เป็นต้นมา เพื่อทำการซ่อมแซมให้สามารถสัญจรได้สะดวก
วันที่ 28 กันยายน 22566 อบต.สีสุก ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่สนับสนุนงบประมาณ และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ผู้นำชุมชน พี่น้อง อสม. ประชาชน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 9 และผู้นำชุมชน พี่น้อง อสม. ประชาชน บ้านหัวอ่างพระราชดำริ หมู่ที่ 14 ที่ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 รายนางลำไพ เสียดกระโทก ผู้พิการบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 9
วันที่ 20 กันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีสุกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการส่งเสริมกิจกรรม 4H (Head/Heart/Hand/Health) ในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีสุก
เชิญชวนประชาชนเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ณ ศูนย์การเรียนรู้อัศดินทร์ บ้านหนองไผ่ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 อบต.สีสุก ร่วมกับวัดหนองบัวขาว โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา และโรงเรียนหนองบัวขาว ตลอดจนประชาชนในหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนตำบลสีสุก ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ริมสระน้ำสาธารณะปรโยชน์ บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 13 ตำบลสีสุก
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ออกพ่นหมอกควันเพื่อจำกัดยุงในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 13
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 อบต.สีสุก ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรตำบลสีสุก และ อสม. ตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ กรณีฟ้าผ่า จำนวน 2 ราย ณ บ้านเลขที่ 66/1 หมู่ที่ 3 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช โดยมี ร.ท.อนุชา ตั้งพาณิชย์ นายอำเภอจักราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก หัวหน้าส่วนราชการ และมวลชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ ตลอดจนเยี่ยมบ้าน นางน้อม แปลงกระโทก  นางประคอง สินกระโทก นางคำ จันลิ้มมะดันและนางกิม เฉียดกลาง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ออกให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ในหมู่บ้าน บ้านโคกหนองโสน หมู่ 3 หน้าบ้านนายสินชัย ตากกระโทก และบ้านโคกศรีสุข หมู่ 15 หน้าบ้านนายชัยวัฒน์ ตากกระโทก
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ออกพ่นหมอกควันเพื่อจำกัดยุงในหมู่บ้าน บ้านหัวอ่างพระราชดำริ หมู่ที่ 14
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านบุวังหว้า หมู่ที่ 4 หน้าบ้านนายสมมติ ฐากระโทก จำนวน 1 จุด และบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 9 หน้าบ้านนายวุฒิไกร เที่ยงกระโทก จำนวน 1 จุด 
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโคกศรีสุข หมู่15 ซ่อมโคมไฟชาวบ้านซื้อมาติดตั้งเองบ้านนายสมศักดิ์ ราชจินดา และหน้าบ้านช่างยา จำนวน 1 จุด
กิจกรรมออกกำลังเพื่อสุขภาพในชุมชน
วันที่  9  สิงหาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีสุก ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ทั้งทางด้านสภาพร่างกาย  สภาพจิตใจ  และให้ผู้สูงอายุสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมการตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีสุก เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือและติดตามประเมินผล 
วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านสีสุก หมู่ 1 จำนวน 7 จุด 1. หน้าบ้านนางศิริพุทธกาล 2. ทางเข้าศาลาประชาคม 3. ป่ามันข้างบ้านผู้ช่วย 4. หน้าบ้านนายเกียติวัฒน์ 5. หน้าบ้านผู้ใหญ่ทูล 6. ข้างร้านกาแฟนางสมศรี 7. ข้างกำแพงวัดศรีสุข และบ้านโคกหนองโสน หมู่ 2 หน้าบ้านนายแตง เฉียดกลาง  บ้านขาม หมู่ 7 ติดตั้งโคมแยกท้ายหมู่บ้านไฟทางไปป่าสงวน บ้านโคกศรีสุข หมู่ 15  หน้าบ้านนายจีรศักดิ์ ม่วงชูอินทร์ บ้านโนนทรายทอง หมู่ 12 หน้าบ้านนิคม โถมกระโทก

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ต่อไป
สายตรงนายก อบต.สีสุก

นายไชยย  ทองกระโทก
เบอร์โทรศัพท์ 089-2833611
สายตรงปลัด อบต.สีสุก

สิบตำรวจเอกหญิงณัฐญาณ์  บาตรโพธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 081-3215782
การให้บริการ
รวมลิ้งต่างๆ อบต.สีสุก
ร้องเรียนการทุจริต
แบบวัด(EIT)

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญร่วมประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมการบริหารงาน อบต.สีสุก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.สีสุก
งานกิจการสภา
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 21 คน
หมายเลข IP 3.235.182.206
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,120,237

ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 1920
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 กรกฎาคม 2567
แบบสอบถาม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
อบต.ในเครือข่าย

การจัดการความรู้ อบต.สีสุก (KM)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
เลขที่ 94 หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 0-4475-6160
Email : sisuk_99@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์