ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาตำบล
งานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานควบคุมภายใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารงานการดำเนินงาน
การให้บริการ
นโยบาย No Gift Policy
การป้องกันการทุจริต
ระบบ Back Office  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 26 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโคกศรีสุข หมู่ที่ 15
ขณะนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีสุก กำลังก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 สระอินจัน ฐานที่ 2 สระทารก ฐานที่ 3 ค่ายกล และฐานที่ 4 เรือสลัดลิง ซึ่งขณะนี้กำลังก่อสร้าง เรือสลัดลิงและสระทารก
วันที่ 23 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 13
วันที่ 8 เมษายน 2564 อบต.สีสุกได้จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
วันที่ 3-4 เมษายน 2564 อบต.สีสุกร่วมกับมูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา เด็กและเยาวชนตำบลสีสุก ได้ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ การป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ณ โรงเรียนวัดหินมงคล หมู่ที่ 8 ขอบคุณผู้ปกครองและเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
วันที่ 31 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านสีสุก หมู่ที่ 1 และบ้านโคกหนองโสน หมู่ที่ 2
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 11
วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายก อบต.สีสุกและเจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอจักราช ร่วมกิจกรรมปลูกผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 13 ตำบลสีสุก
วันที่ 22 มีนาคม 2564 อปพร. อบต.สีสุก ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ล้างโบสถ์วัดศรีสุข
วันที่ 9 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก [ออกให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหินมงคล หมู่ 8 และบ้านโนนทรายทอง หมู่ 12
วันที่ 5 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนทรายทอง หมูที่ 12
วันที่ 20 ก.พ. - 6 มี.ค. 2564 อบต.สีสุก จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด ณ สนามกีฬาวัดโคกสุภาราม ตำบลสีสุก โดยมีผู้นำหมู่บ้าน อสม. และเยาวชนตำบลสีสุกเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
วันที่ 19 มกราคม 2564 ปลัด อบต.สีสุก เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุกและผู้อำนวยการ รพ.สต.สีสุก เข้าตรวจสอบโรงผลิตน้ำดื่ม ตราไนท์ บ้านโนนทรายทอง หมู่ที่ 12 ในการออกใบประกอบกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อการประกอบกิจการต่อไป
วันที่ 19 มกราคม 2564 นายก อบต.สีุก และเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านวังวารีไปบ้านโกรกปูน เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป มาสะดวก
วันที่ 17 มกราคม 2564  นายก อบต.สีสุก ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน  ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบลสีสุก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ชั้น 2
วันที่ 14 มกราคม 2564  นายก อบต.สีสุก ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน ประชุมคัดเลือกผู้พิการโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี พ.ศ. 2564  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ นางน้อย เสือสมิง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ บ้านเลขที่ 101 หมู่ที่ 15 ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา อายุ 86 ปี  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ชั้น 2
วันที่ 15 มกราคม 2564 ปลัด อบต.สีสุก และกองช่าง อบต.สีสุก เข้าตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างฝายมาบวังกระบก โดยได้รับงบประมาณจาก สำนักกรมชลประทานที่ 8
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ได้ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์มือไขว้เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่น
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหัวอ่างพระราชดำริ หมู่ 14 และบ้านโคกศรีสุข หมู่ 15
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  อบต.สีุก จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และข้อบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ปีก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีสุก   ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้ ประชาชนเห็นชอบให้จัดทำข้อบัญญัติดังกล่าว

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 ต่อไป
สายตรงนายก อบต.สีสุก

นายไชยย  ทองกระโทก
เบอร์โทรศัพท์ 089-2833611
สายตรงปลัด อบต.สีสุก

สิบตำรวจเอกหญิงณัฐญาณ์  บาตรโพธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 081-3215782
การให้บริการ
รวมลิ้งต่างๆ อบต.สีสุก
ร้องเรียนการทุจริต
แบบวัด(EIT)

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญร่วมประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมการบริหารงาน อบต.สีสุก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.สีสุก
งานกิจการสภา
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 14 คน
หมายเลข IP 3.235.182.206
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,121,074

ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 1920
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 กรกฎาคม 2567
แบบสอบถาม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
อบต.ในเครือข่าย

การจัดการความรู้ อบต.สีสุก (KM)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
เลขที่ 94 หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 0-4475-6160
Email : sisuk_99@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์