ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาตำบล
งานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานควบคุมภายใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารงานการดำเนินงาน
การให้บริการ
นโยบาย No Gift Policy
การป้องกันการทุจริต
ระบบ Back Office  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 9 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ออกให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ที่บ้านซาด หมู่ที่ 10 จำนวน 3 จุด 1. หน้าปะปาหมู่บ้าน 2. หน้าบ้านฝรั่ง และ 3. หน้าศาลาประชาคม บ้านโคกหนองโสน หมู่ 2 ดับทั้งสาย และ บ้านโนนทรายทอง หมู่ 12 หน้าบ้านนายสมนึก
วันที่ 5 เมษายน 2567 อบต.สีสุกร่วมกับมูลนิธิพุทธธรรม31 นครราชสีมา จัดกิจกรรม ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ณ โรงเรียนวัดหินมงคล
วันที่ 3 เมษายน 2567 อบต.สีสุก ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำหมูกระจกไฮโซและน้ำพริกกากหมู ให้กับพี่น้องประชาชนตำบลสีสุก ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.สีสุก
วันที่ 3 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ  บ้านบุวังหว้า หมู่ 4 และบ้านโคกศรีสุข หมู่ 15 
วันที่ 28 มีนาคม 2567 อบต.สีสุกร่วมกับ รพ.สต.สีสุก จัดโครงการฝึกอบรมเชือกกายภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
วันที่ 21 มีนาคม 2567 อบต.สีสุกร่วมกับปศุสัตว์อำเภอจักราช จัดทำโครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวรตำบลสีสุก ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
วันที่ 14 มีนาคม 2567 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ออกให้บริการซ๋อมไฟฟ้าสาธารณะ 1. บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 11 จำนวน 2 จุด หน้าศาลาประชาคมและหน้าบ้านประธาน อสม 2. บ้านโคกหนองโสน หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด หน้าศาลาประชาคนและหน้าบ้านยายนอง 3. บ้านบุวังหว้า หมู่ที่ 4 จำนวน 1 จุด
วันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ 2567 อบต.สีสุก ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลสีสุก ทั้ง 15 หมู่บ้าน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 อบต.สีสุกร่วมกับอำเภอจักราช และประชาชนตำบลสีสุก จัดโครงการ "อำเภอ...จิตอาสาน้อมนำพาสังคมเป็นสุข" เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ วัดศรีสุข ตำบลสีสุก
วันที่ 23 มกราคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีสุก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2567
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
วันที่ 25 มกราคม 2567 รองนายก อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ร่วมกับชาวบ้าน และ อสม. ร่วมกันล้างอาคารระบบกรองน้ำผิวดินประปาบ้านหนองไผ่ เนื่องจากไม่ได้ซ่อมบำรุงเป็นเวลานานทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนกรวดและทรายกรองน้ำได้ เป็นผลให้น้ำเหม็นไม่สามารถนำไปใช้อุปโภคบริโภคได้
วันที่ 15-17 มกราคม 2567 อบต.สีสุกร่วมกับสำนักงานป้องกันภัยจังหวัดนครราชสีมา จัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ ค่ายลูกเสือไร่พญาเย็น ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน  2566  ทองกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ร่วมประชุมกับผู้นำชุมชนตำบลสีสุก และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สีสุก ประชุมเพื่อคัดเลือกปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2567  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นางลำไพ เสียดกระโทก ผู้พิการบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 9  ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการในครั้งนี้   โดยจะดำเนินการปรับสภาพบ้านผู้พิการในวันที่  13 ธันวาคม 2566  และแล้วเสร็จพร้อมส่งเมอบบ้านเมื่อวันที่ 15 มกราคม  2567
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 อบต.สีสุกร่วมกับวัดโคกสุภาราม จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2567 ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับ
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 อบต.สีสุก จัดกิจกรรมโครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า(อส.ปฟ.) ณ บ้านกินรีเมาเท่นวิวล์ วังน้ำเขียว โดยมีผู้นำชุมชนและ อสม.ตำบลสีสุกเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
วันที่ 18-27 ตุลาคม 2566 อบต.สีสุก จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสีสุกคัพ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ออกให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนทรายทอง หมู่ 12 จำนวน 4 จุด ดังนี้ 1. หน้าบ้านนายศรราม 2. หน้าบ้านนายนึก 3. หน้าศาลาประชาคม 4. หน้าบ้านนายเฉลิม ถากระโทก - บ้านโคกหนองโสน หมู่ 2 จำนวน 4 จุด - บ้านสีสุก หมู่ 1 จำนวน 1 จุดหน้าบ้านนายชีพ 5. บ้านใหม่มงคล หมู่11 หน้าบ้านนางกัญญาณัฐ นอกกระโทก จำนวน 1 จุด 6. บ้านวังวารี หมู่ 5 หน้าวัดวังวารี จำนวน 1 จุดและในซอยกลางหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด 7. บ้านบุวังหว้า หมู่ 4 หน้าบ้านนางเล็ก เนื่องกระโทก 8.หน้าบ้านนายสมมุติ ถากระโทก 9.หน้าบ้านนางปราง แฝงกระโทก 10.ศาลตาปู่ บ้านบุวังหว้า
วันที่ 28 กันยายน 22566 อบต.สีสุก ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่สนับสนุนงบประมาณ และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ผู้นำชุมชน พี่น้อง อสม. ประชาชน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 9 และผู้นำชุมชน พี่น้อง อสม. ประชาชน บ้านหัวอ่างพระราชดำริ หมู่ที่ 14 ที่ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 รายนางลำไพ เสียดกระโทก ผู้พิการบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 9
วันที่ 20 กันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีสุกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการส่งเสริมกิจกรรม 4H (Head/Heart/Hand/Health) ในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีสุก

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ต่อไป
สายตรงนายก อบต.สีสุก

นายไชยย  ทองกระโทก
เบอร์โทรศัพท์ 089-2833611
สายตรงปลัด อบต.สีสุก

สิบตำรวจเอกหญิงณัฐญาณ์  บาตรโพธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 081-3215782
การให้บริการ
รวมลิ้งต่างๆ อบต.สีสุก
ร้องเรียนการทุจริต
แบบวัด(EIT)

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญร่วมประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมการบริหารงาน อบต.สีสุก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Privacy Notice
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.สีสุก
งานกิจการสภา
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.174.62.162
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,915,344

ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 1819 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 18 เมษายน 2567
แบบสอบถาม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดการความรู้ อบต.สีสุก (KM)
อบต.ในเครือข่าย

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
เลขที่ 94 หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 0-4475-6160
Email : sisuk_99@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.